Οι Δήμοι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν ψηφιακές τεχνολογίες τόσο στην εξυπηρέτηση των Πολιτών όσο και στην καθημερινή ροή των εργασιών τους.

Η παραλαβή, διαχείριση, διακίνηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που εμπεριέχει κινδύνους τόσο από το χρόνο που γίνεται η επεξεργασία τους όσο και από την ασφάλεια φύλαξής τους.

Κατηγορία Ανακοινώσεις